ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A www.mazzoni.hu webáruházon keresztül gyűjtött személyes adatok kezelője a MAZZONI EXPORT Sp. z o. o. Kft., Adószám: PL6211820424, Nemzetgazdasági nyilvántartási szám: 366432871, székhely címe: ul. Stryczyńskiego 2a, 63-750 Sulmierzyce, e-mail-címe: info@mazoni.hu, telefonszáma: 0614454019, a továbbiakban „Adminisztrátor” vagy „Adatkezelő”, és egyben „Szolgáltató”.

2. Az Adatkezelő által a weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatok kezeléséről és védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) szerint történik.

3. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nagybetűvel írt szavakat vagy kifejezéseket a www.mazzoni.hu Áruház Szabályzatában foglaltak szerint kell értelmezni.


A FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSA, AZ ADATGYŰJTÉS CÉLJA ÉS HATÁLYA

1. FELDOLGOZÁS CÉLJA ÉS JOGI ALAPJA. Az Adatkezelő a www.mazzoni.hu Áruház Szolgáltatásait igénybe vevőinek személyes adatait az alábbi esetekben kezeli:

a) a Fiók Áruházban történő regisztrációjára, egyéni fiók létrehozására és e Fiók kezelésére, a GDPR 6. cikk. 1 bek. b) pontja vonatkozik (elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés teljesítése az Áruház szabályzata szerint),

b) az adásvételi szerződés teljesítése érdekében az Áruházban történő megrendelés leadására a GDPR 6. cikk 1. bek. b) pontja vonatkozik (az adásvételi szerződés teljesítése),

c) a Hírlevélre való feliratkozásra (kereskedelmi információk elektronikus küldése érdekében) a személyes adatok kezelésére adott külön hozzájárulást követően, GDPR 6. cikk 1. bek. a) pontja vonatkozik

2. A FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSA. A következőkre bontva:

a) Fiókok: A Szolgáltatás igénybe vevője megadja a következőket:

> Családi és utónév,

> Felhasználónév,

> Cím,

> E-mail-cím.

b) Megrendelések: A Szolgáltatás igénybe vevője megadja a következőket:

> Családi és utónév,

> Felhasználónév,

> E-mail-cím,

> Telefonszám,

c) Hírlevelek: A Szolgáltatás igénybe vevője megadja a következőket:

> Családi és utónév,

> E-mail-cím

3. SZEMÉLYES ADATOK ARCHIVÁLÁSI IDŐSZAKA. A Szolgáltatás igénybe vevőinek személyes adatait az Adatkezelő tárolja:

a) ha az adatkezelés alapja a szerződés teljesítése, addig a szerződés teljesítéséhez szükséges ideig, ezt követően pedig a követelések elévülési idejének megfelelő ideig. Külön szabályok eltérő rendelkezése hiányában az elévülési idő hat év, az időszakos juttatások és a vállalkozással kapcsolatos igények esetén pedig három év.

b) ha az adatkezelés alapja a hozzájárulás, a hozzájárulás visszavonásáig, a hozzájárulás visszavonását követően pedig az Adatkezelő által előterjeszthető és vele szemben érvényesíthető igények elévülési idejének megfelelő ideig. Külön szabály eltérő rendelkezése hiányában az elévülési idő hat év, az időszakos juttatások és a vállalkozással kapcsolatos igények esetén pedig három év.

4. Az Áruház használata során további információk tölthetők le, így különösen: a Szolgáltatás igénybe vevőjének számítógépéhez rendelt IP-cím vagy az internetszolgáltató külső IP-címe, domainnév, böngésző típusa, hozzáférési idő, operációs rendszer típusa.

5. Navigációs adatok is gyűjthetők a Szolgáltatás igénybe vevőjéről, ideértve az általa választott linkekre és hivatkozásokra vonatkozó információkat, vagy az Áruházban végzett egyéb tevékenységeket. Az ilyen jellegű tevékenység jogalapja az Adminisztrátor jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), amely az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások igénybevételének elősegítésében és e szolgáltatások funkcionalitásának javításában áll.

6. A személyes adatok szolgáltatása a Szolgáltatás igénybe vevője által önkéntes.

7. A személyes adatok kezelése automatizált módon is megtörténik profilalkotás formájában, kivéve, de csak ha ahhoz a Szolgáltatás igénybe vevője a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint beleegyezett. A profilalkotás következménye az, hogy egy adott személyhez profilt rendelnek annak érdekében, hogy döntéseket hozhassanak vele kapcsolatban, vagy elemezzék vagy előrejelezzék preferenciáit, viselkedését és attitűdjét.

8. Az Adatkezelő különös gondot fordít az érintettek érdekeinek védelmére, és különösen gondoskodik arról, hogy az általa gyűjtött adatokat:

a) jogszerűen kezelik,

b) meghatározott, törvényes célokra gyűjtötték, és nem vetik alá e célokkal összeegyeztethetetlen további feldolgozásnak,

c) tartalmilag helyesek és megfelelőek a feldolgozás céljai szerint, és olyan formában tárolhatók, amely az érintett személyek azonosítását legfeljebb az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.


SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSA

1. A Szolgáltatást igénybe vevők személyes adatai átadásra kerülnek az Adminisztrátor által az Áruház működtetésére használt szolgáltatóknak. Azok a szolgáltatók, akiknek személyes adatokat továbbítanak, a szerződéses megállapodásoktól és körülményektől függően vagy az Adatkezelő ezen adatok feldolgozásának céljaira és módszereire vonatkozó utasításai alá tartoznak (feldolgozók), vagy önállóan határozzák meg kezelésük céljait és módjait (adatkezelők).

2. A Szolgáltatást igénybe vevők személyes adatait csak az Európai Gazdasági Térségben (EGT) tárolják.


A SAJÁT ADATOK ELLENŐRZÉSÉHEZ, HOZZÁFÉRÉSÉHEZ ÉS JAVÍTÁSÁHOZ VALÓ JOG

1. Az érintett jogosult a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, töröltetését, az adatkezelés korlátoztatását, továbbítását, felhasználásának kifogásolását, hozzájárulását jogszerűen bármikor visszavonni azokra az adatokra vonatkozóan, amelyek a visszavonás előtti hozzájárulás alapján lettek kezelve.

2. A Szolgáltatást igénybe vevő kérelmének jogalapja:

a) Az adatokhoz való hozzáférés – GDPR 15. cikk

b) Adatok helyesbítése – GDPR 16. cikk

c) Adatok törlése (az ún. elfelejtéshez való jog) – GDPR 17. cikk

d) Feldolgozás korlátozása – GDPR 18. cikk

e) Adattovábbítás – GDPR 20. cikk

f) Kifogásemelés – GDPR 21. cikk

g) A hozzájárulás visszavonása – GDPR 7. cikk 3. bek.

 

3. A 2. pontban foglalt jogok gyakorlása érdekében megfelelő tartalmú e-mailt küldhet az alábbi címre: info@mazzoni.hu

4. Amennyiben a Szolgáltatást igénybe vevő a fenti jogaiból eredő jogával él, az Ügyintéző a kérelemnek haladéktalanul, de legkésőbb annak kézhezvételétől számított egy hónapon belül eleget tesz, vagy annak teljesítését megtagadja. Ha azonban az Ügyintéző – a megkeresés bonyolultsága vagy a kérelmek száma miatt – egy hónapon belül nem tud a kérésnek eleget tenni, úgy azt a következő két hónapon belül teljesíti úgy, hogy erről a Szolgáltatás igénybe vevőjét a panasz benyújtásától számított egy hónapon belül előre értesíti. Értesítésébe belefoglalja a határidő tervezett meghosszabbításáról és annak indokairól szóló tartalmat is.

5. Ha megállapítást nyer, hogy a személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit, az érintett jogosult panaszt tehet a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnökénél.


„SÜTI” FÁJLOK

1. Az Adminisztrátor weboldala „sütiket” használ.

2. A sütik telepítése az Áruház honlapján történő megfelelő szolgáltatásnyújtáshoz szükséges. A „süti” fájlok a weboldal megfelelő működéséhez szükséges információkat tartalmazzák, valamint lehetővé teszik a weboldal látogatásairól szóló általános statisztikák készítését.

3. A weboldal kétféle sütit használ: „munkamenet” és „állandó”.

a) A „Munkamenetsütik” olyan ideiglenes fájlok, amelyek a kijelentkezésig (a weboldal elhagyásáig) tárolódnak a Szolgáltatás igénybe vevőjének végkészülékén.

b) Az „állandó” sütik a sütik paramétereiben meghatározott ideig, vagy addig kerülnek tárolásra a Szolgáltató igénybe vevőjének végberendezésén, amíg azokat a Szolgáltatás igénybe vevője nem törli.

4. Az Adminisztrátor saját sütiket használ, hogy jobban megértse, hogyan lépnek kapcsolatba a Szolgáltatás igénybe vevői a webhely tartalmával. A fájlok információkat gyűjtenek arról, hogy a Szolgáltatás igénybe vevője hogyan használja a weboldalt, milyen típusú webhelyről irányították át a szolgáltatást igénybe vevőt, valamint a látogatók számáról és a webhely látogatásának időtartamáról. Ez az információ nem rögzíti a Felhasználó konkrét személyes adatait, csak weboldalhasználati statisztikák készítésére szolgál.

5. A rendszergazda külső süti fájlokat használ általános és névtelen statisztikai adatok gyűjtésére a Google Analytics (süti kezelő külső szolgáltató: Google Inc., székhelye: USA) weboldal elemző eszközeivel, valamint a hirdetések személyre szabására és hatékonyságuk mérésére. További információk: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu

6. A szolgáltatást igénybe vevőnek jogában áll dönteni a sütik számítógépéhez való hozzáféréséről a böngészőablakban történő előzetes kiválasztásával. A sütik kezelésének lehetőségeiről és módszereiről részletes információ az adott szoftver (böngésző) beállításaiban érhető el.


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Az Adatkezelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz a kezelt személyes adatok védelmének biztosítása érdekében a fenyegetettségnek és a védett adatok kategóriáinak megfelelően, és különösen megvédi az adatokat illetéktelen személyekhez való hozzáféréstől, illetéktelen személyek általi eltávolítástól, a hatályos jogszabályokat megsértő feldolgozástól, ill. változás, elvesztés, sérülés vagy megsemmisülés ellen.

2. Az Adatkezelő megfelelő technikai intézkedéseket tesz annak megakadályozására, hogy illetéktelenek hozzáférjenek és módosítsák az elektronikus úton küldött személyes adatokat.

3. A jelen Adatvédelmi szabályzat által nem szabályozott kérdésekben a GDPR rendelkezései és a lengyel jog egyéb vonatkozó rendelkezései megfelelően alkalmazandók.

Termék hozzáadva a kívánságlistához
Az összehasonlításhoz hozzáadott termék.